Nyereményjáték szabályzat

Részvételi- és játékszabályzat az ACANA Magyarország Kft  poszt alapú Facebook nyereményjátékaihoz 1. Általános rendelkezések

1.1. A Játék Szervezője, lebonyolítója: Jelen szabályzat az ACANA Magyarország Kft  („Szervező”) által üzemeltetett Orijen és Acana facebook oldalon továbbiakban: („Weboldal”) található, poszt alapú nyereményjáték (a továbbiakban („Játék”) használatának feltételeit tartalmazza. A Játékban való részvétel a Játék hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását is jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: „Játékos(ok)”.) A Szervező nevében eljáró, a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő megbízott az eClick Apps Kft. (székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy u. 11.) továbbiakban „Megbízott”vagy „Szervező Megbízottja”).

1.2. A Játékban való részvétel feltételei: Játékos csak az a magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy lehet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, a jelen szabályzat szerinti Játékot, a játékleírásnak megfelelően hibátlanul megoldotta, továbbá elfogadta a jelen játékszabályzatot (együttes feltételek). A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos. A Játékosok adatait a Szervező és közreműködő Megbízottja a Játékszabályzat „Adatvédelmi szabályok” című fejezetében leírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

2. A Játék menete

2.1. A Játék lényege: A Játékosoknak a nyereményjátékban való részvételhez eleget kell tenniük a ACANA és ORIJEN  Facebook oldalain megjelölt feladatnak. A nyereménysorsoláson az a játékos vehet részt, aki teljesítette az adott feladatot .

2.2. A Játék időtartama és nyereménye: A Weboldalon megjelenített játékra felhívó poszt tartalma alapján értendő.

2.3. Sorsolás: A sorsolás számítógép segítségével, a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik a következő címen: eClick apps Kft. 1071 Budapest VII. kerület, Damjanich utca 33. – 1 em. / 11. ajtó 2.4. Az a kisorsolt Játékos tekinthető nyertesnek, aki: -teljesíti a Játékban való részvétel feltételeit -a nyeremény átvételekor (mind személyes átvétel során, mind pedig postai kézbesítés alkalmával) igazolja a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeknek való megfelelőségét, különös tekintettel arra, hogy igazolja személyazonosságát az érvényes személyi igazolványa bemutatásával. Amennyiben a Játékos a feltételeknek nem felel meg, úgy ez rá nézve a nyereményt illetően jogvesztő . Amennyiben egy nyertesként kisorsolt Játékos nem tudja igazolni a Játékban való részvételi feltételeket, a Szervező újabb sorsolást tart a Játékban részt vett Játékosok között.

3. Nyertes értesítése A Szervező a Weboldalon értesíti a nyertes(eke)t. A nyertes Játékos hozzájárulását adja, hogy a nevét és lakhelyét (kizárólag a település megnevezésével) a Szervező közzé tegye a Weboldalon.

4. A nyeremények átvétele A nyeremény kuponok  e-mail-ben lesznek kiküldve. – Amennyiben a nyeremény személyes átvétele nem lehetséges, a Szervező postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével kézbesíti azt a Nyertesnek. Amennyiben a kisorsolt nyertes nem tudja igazolni adatainak valódiságát, elveszíti a nyereményre való jogosultságát. A Szervező, illetve a Megbízott a nyertestől a nyeremény átvételéhez a következő adatokat kéri ill. az alábbi igazolványok bemutatása szükséges: személyi igazolvány (ill. útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány ILLETVE EGYSZERŰ JÁTÉKOKNÁL E-MAIL CÍMET KÉRÜNK, MELYEN KIÉRTESÍTJÜK A NYERTEST, TELEFONOS ADATEGYEZTETÉST KÖVETŐEN POSTÁZZUK A NYEREMÉNYT… . A Szervező nem vállal felelősséget a hibásan megadott adatokért vagy a kommunikációt egyéb, rajta kívül álló okból ellehetetlenítő eseményért.

5. A Játék technikai és egyéb feltételei

5.1. A Játék technikai feltételei: A Játékosok saját felelőssége, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy illetéktelenek ne vegyék igénybe a Játékot nevükben, más facebook profiljának a felhasználásával, illetve az általuk használt e-mail címek segítségével. A Szervezőt és a Szervező Megbízottját erre vonatkozóan felelősség nem terheli, a Játékra való regisztrációval kapcsolatban tájékoztatást nem ad. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék használata során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, idenem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező nem felel a Weboldal ill. a Játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha az oldal nem érhető el.

5.2. Mi történik, ha nem működik a Weboldal? A Játék során fellépő technikai problémákért vagy adatbeviteli hibák miatt és egyéb a Szervezőn és Szervező Megbízottján kívül álló okok miatt a Szervező és a Szervező Megbízottja nem felelős, és kizár mindennemű kártérítési igényt a Játékban való részvétel során. Ha technikai probléma merül fel, azt a Weboldalon lehet jelezni.

5.3. Felelősség és annak kizárása: A Játékosi jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és a Szervező Megbízottja mindennemű felelősségét és a jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja. A Szervező és Megbízottja nem felel a Weboldal, illetve a Játék üzemzavarából adódó késedelemért, illetve azért, ha a Web oldal nem érhető el. Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn és/vagy a Szervező Megbízottján kívülálló okból a szolgáltatás nem használható. A Játék semmilyen módon sem szponzorált, hozzájárult vagy adminisztrált a Facebook-tól vagy a Facebook által, és nem is áll azzal semmilyen kapcsolatban. 5.4. Egyéb tudnivalók:

5.4.1. A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. A Weboldal (márka)neve és a kapcsolódó márkanevek mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élveznek. A védjegyoltalom jogosultja (illetve a védjegyjogosult által Magyarországon feljogosított használó) a Szervező. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül. A jogellenes felhasználás a szerzői, a védjegy oltalmi, a polgári, illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

5.4.2. A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés –a Szervező szándéka ellenére is – nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező a játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag Megbízott útján, a Weboldalon ad.

5.4.3. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

5.4.4. Jelen játékszabályzat a : acana.hu weboldaláról érhető el: acana.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat „Részvételi-és játékszabályzat poszt alapú Facebook nyereményjátékokhoz” alatt . A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan Szervezőn és Megbízottján kívül állótényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

5.4.5. Szervező a Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartja. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a Weboldalon, a Megbízottól kérhető tájékoztatás.

5.4.6. A nyeremény(ek)készpénzre nem válthatók. A nyereményátvételével kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek kizárólag a Játékost terhelik, ezek megtérítése sem a Szervezőtől, sem annak Megbízottjától nem követelhető. A nyereményutáni adók és járulékok befizetése a mindenkor hatályos SzJa tv. alapján történik.

5.4.7. A Játékban való részvételből ki vannak zárva a ACANA Magyarország Kft dolgozói, valamint a Játék szervezésében közreműködő egyéb cégeknek a játék szervezésében közvetlenül résztvevő dolgozói és ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5.4.8. A Játékkal ill. a játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát a Szervező elsődlegesen békés úton kívánja rendezni. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, úgy arra az esetre kikötik –hatáskörtől függően –a Pest megyei székhelyű bíróságok kizárólagos illetékességét.

6. Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat A Weboldal adatvédelmi nyilatkozata (a továbbiakban: „Adatvédelmi Nyilatkozat”)

6.1. Általános bevezetés: A Weboldalt a Szervező és/vagy a Megbízott kezeli. A Szervező és Megbízottja elkötelezte magát a Játékosok személyes adatainak védelme mellett. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti a Szervező által a Weboldalon összegyűjtött információk típusát és azt, hogy a Szervező milyen módon használja és védi ezeket az adatokat. Az Adatvédelmi Nyilatkozatból a Játékos azt is megtudhatja, mit kell tennie, ha nem szeretné, hogy a Weboldal felkeresésekor személyes adatai mentésre kerüljenek, illetve ha módosítani kívánja a már rendelkezésre bocsátott adatokat. A Weboldalon más speciális adatvédelmi rendelkezéseket is találhat, melyek jelen Adatvédelmi Nyilatkozattó leltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.

6.2.Milyen adatokat gyűjt a Szervező, és milyen módon használja fel ezeket? „Személyes adatok” alatt a Szervező azt a természetes személynek minősülő Játékosoktól begyűjtött információt érti, melynek alapján a Játékos személye azonosítható. Ilyen információ például a Játékos neve, e-mail címe, telefonszáma, Facebook azonosítója (ID). Ezeket az adatokat a Játékos a Weboldal felkeresésével / a Játékra való regisztrációjával automatikusan és saját elhatározásából bocsátja a Szervező ill. a Megbízottja rendelkezésére. A Szervező és Megbízottja biztosítja a Játékosokat arról, hogy a Weboldal felkeresése során nem gyűjt be személyes adatokat a Játékosokra vonatkozóan, hacsak a Játékos ezeket az adatokat nem adja meg önként. A személyes adatok kezelésének célja: (I.) A Játékosok kérdéseinek megválaszolása. Ha a Játékos bizonyos, a Szervezőnek címzett kérdéseivel együtt(pl. a Szervező cégére, annak termékeire, szolgáltatásaira vagy ezek minőségére és elérhetőségére vonatkozóan) küld személyes információt, ezeket az adatokat a Szervező a Játékos kérdésének megválaszolására használja fel. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a Szervező a Játékos személyes adatait megossza bizonyos harmadik fél adatfeldolgozóival (ld. jelen dokumentum a 6.3. pontja). (II.) Promóciós részvétel A promócióra való jelentkezéskor megadott személyes adatokat a Szervező felhasználhatja a promóció lebonyolításának céljaira az adott promóció ismertetett szabályainak megfelelően. A promóció lebonyolításával a Szervező harmadik feleket is megbízhat, és így előfordulhat, hogy ezek számára hozzáférhetővé válnak a Játékos által rendelkezésre bocsátott adatok (ld. jelen dokumentum a 6.3. pontja). (III) Jövőbeni direkt marketing és piackutatás Előfordulhat, hogy a Szervező időnként tájékoztatást és/vagy ajánlatokat küld a Játékosoknak azokróla termékekről és/vagy szolgáltatásokról, amelyek a Szervező véleménye szerint számot tarthatnak a Játékos érdeklődésére, vagy megkeresia Játékosokat kutatási célból. Ön, mint Játékos az adatai közlésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervezőszolgáltatásnyújtás, folyamatos kapcsolattartás, piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezelje, az Öntől származó információkkal együttesen dolgozza fel. A hozzájárulás kiterjed az Ön által egyéb célú kapcsolatfelvétellel egyidejűleg közölt adatokra -kivéve, ha az adatfelvételkor eltérően nyilatkozik -és az aktualizált adatokra. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy -a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével –az adatokat zárolja, az adatkezelést megszüntesse és az adatokat törölje.

6.3. Kinek adhat át a Szervező személyes adatokat? Esetenként harmadik felek is bevonhatók a Weboldalon összegyűjtött információk –köztük a Játékosok személyes adatainak –feldolgozásába. Például a Weboldalkezelője vagy fenntartója egy erre szakosodott IT-Szervezőiroda lehet, a promóciók lebonyolítását pedig egy reklámügynökségre bízhatja a Szervező vagy esetleg a Játékos kérésére a Szervezőmárkakereskedelmi hálózatának valamely tagja megkeresheti a Játékost. Ezeket a harmadik feleket szerződés kötelezi arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag a Szervező által meghatározott módon használják fel. A Szervező, valamint a márkapartnerek a vonatkozó jogszabályok alapján adatfeldolgozót vehetnek igénybe. Valamennyi harmadik fél kizárólag a fent említett célokra használhatja fel a neki átadott személyes adatokat. A személyes adatok mindennemű egyéb felhasználása tilos. Végezetül figyelmeztetjük a Játékosokat, hogy személyes adatai kiadhatók, amennyiben ezt a törvény, házkutatási parancs, bírósági idézés, bírósági végzés vagy hasonló rendelkezés megköveteli.A Játékosok számítógépére vonatkozó információk, pl. az IP-cím, az internetböngésző és operációsrendszer típusa begyűjthetők.

6.4. Hogyan védi a Szervező a személyes adatok biztonságát? A Szervező biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret aJátékosok személyes adatainak elveszítés és bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében.

6.5. Módosítható ez az Adatvédelmi Nyilatkozat? A Szervező fenntartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért javasoljuk, hogy a Játékosok rendszeres időközönként újra látogassanak el a Weboldalra.

6.6. Kihez fordulhat a Játékos kérdéseivel és kéréseivel? Ha a Játékosnak bármilyen kérésük, kérdésük vagy panaszuk lenne a Weboldallal ill. a személyes adataik felhasználásával kapcsolatban, a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címen: info@eclick.hu illetve üzenetet írhatnak a Acana és Orijen facebook oldalára. A Játékosok a személyes adataik felhasználásával összefüggő panaszuk közlése esetén szíveskedjenek –pl. kapcsolattartás céljából -nevüket, címüket és e-mail címüket is megadni, ellenkező esetben a szervezőnek nem áll módjában intézkedni.

6.7. Egyéb rendelkezések: A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje vonatkozik. Budapest 2021 október 8. Jó játékot kíván Az: ACANA Magyarország Kft